Yhdistyksen säännöt

Hallituspartnerit Pohjanmaa ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Hallituspartnerit Pohjanmaa ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoki.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää hyvää, ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista yritysten hallitustyöskentelyä ensisijaisesti suomalaisissa ja Suomessa toimivissa yrityksissä, kehittää jäsentensä ammattitaitoa yritysten hallitusten jäseninä sekä tarjota kokeneita henkilöitä yritysten hallituksiin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää esitelmä- ja koulutustilaisuuksia, osallistuu yritysten hallitustyöskentelyä koskevaan julkiseen keskusteluun, harjoittaa ja edistää aiheeseen liittyvää tutkimus- ja julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa, voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta ja varallisuutta.

3 § Jäsenet
Yhdistyksellä voi olla henkilöjäseniä, joilla on kokemusta hallitustyöskentelystä ja jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet hyväksyy esityksestä ja kirjallisesta hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksen tukijäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä yksityisen henkilön ja oikeuskelpoisen yhteisön.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi kokouksen pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, on jättänyt noudattamatta niitä eettisiä tai muita toimintasääntöjä, joita yhdistyksen kokous on vahvistanut tai ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu
Henkilö- ja tukijäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous kummallekin jäsenryhmälle erikseen.

6 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään yhdeksän jäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet sen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestyksessä ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kaksi yhdessä.

8 § Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen varsinaista kokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen varsinaista kokousta.

9 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ja hallituksen kulloinkin määrittämässä paikassa tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella henkilöjäsenellä yksi ääni.

Tukijäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta sähköpostilla jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa, tai jäsenille postitetulla kirjeellä.

11 § Varsinainen kokous
Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus,
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa,
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 4. hyväksytään kokouksen esityslista,
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto,
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 10. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja ja
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 12. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tultua lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13 § Sovellettava laki
Muutoin noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen yhdistyslakia.