Stadgar

Hallituspartnerit Pohjanmaa ry:s stadgar

1 § Föreningens namn och hemort
Föreningens namn är Hallituspartnerit Pohjanmaa ry.
Föreningens hemort är Seinäjoki.

2 § Syftet och verksamhetens karaktär
Syftet med föreningen är att främja ett gott, proffsigt och etiskt högtstående styrelsearbete för företag, främst i företag som är finländska och har verksamhet i Finland, att utveckla sina medlemmars kompetens som styrelsemedlemmar i företag och att erbjuda erfarna personer till företagens styrelser.

För att uppnå sitt syfte ordnar föreningen föreläsningar och kurser, deltar i den offentliga diskussionen om företagens styrelsearbete, främjar och ägnar sig åt forskning och publikationsverksamhet relaterad till ämnet.

För att stödja sin verksamhet kan föreningen delta i publikationsverksamhet i anslutning till branschen, ta emot donationer och testamenten samt äga lös och fast egendom och tillgångar som är relevanta för verksamheten.

3 § Medlemmar
Föreningen kan ha personmedlemmar som har erfarenhet av styrelsearbete och som godkänner föreningens syfte och stadgar.

Medlemmarna godkänns av föreningens styrelse på basen av ett förslag och en skriftlig ansökan.
Föreningens styrelse kan godkänna en privatperson och en sammanslutning som har rättskapaciteten som stödjande medlem i föreningen.

4 § Medlems utträde och uteslutande av medlem
En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen meddela styrelsen eller dess ordförande eller genom att meddela om utträdet på föreningens möte som protokollförs.

Styrelsen kan utesluta en medlem från föreningen om denna har lämnat medlemsavgiften obetald eller på annat sätt inte uppfyllt de skyldigheter som hen har åtagit sig genom att ansluta sig till föreningen, har skadat föreningen väsentligt genom sitt förfarande i eller utanför föreningen, inte har följt de etiska eller de övriga stadgarna som föreningsmötet har bekräftat eller inte längre uppfyller villkoren för medlemskap som nämns i föreningens stadgar.

5 § Registrerings- och medlemsavgift
Registreringsavgiftens och den årliga medlemsavgiftens belopp för personmedlemmar och stödjande medlemmar bestäms på årsmötet för båda medlemsgrupperna skilt.

6 § Styrelsen
Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen bestående av en ordförande samt minst tre och högst nio medlemmar som valts på årsmötet.

Styrelsens verksamhetsperiod är tiden mellan årsmötena.

Styrelsen väljer en vice ordförande bland sina medlemmar och utser en sekreterare, kassör och övriga nödvändiga funktionärer antingen internt eller externt.

Ordförande eller vice ordförande, den senare om ordförande har förhinder, kallar till möte när de anser det nödvändigt eller när minst hälften av medlemmarna kräver det.

Styrelsen är beslutför när hälften av dess medlemmar och dessutom ordföranden eller vice ordföranden är närvarande. Omröstning avgörs med absolut majoritet. Vid lika röstetal är det ordförandens röst som avgör i sakfrågor och lottdragning som avgör vid val.

7 § Föreningens namnteckning
Styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör har två tillsammans rätt att teckna föreningens namn.

8 § Räkenskapsperioden och verksamhetsgranskning
Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet med tillhörande nödvändiga dokument och styrelses årsberättelse ska ges åt verksamhetsgranskaren senast tre veckor innan ordinarie mötet. Verksamhetsgranskaren ska avge sitt skriftliga utlåtande senast två veckor innan föreningens ordinarie möte.

9 § Föreningens möten
Föreningens ordinarie möte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag och plats i januari-maj.

Ett extra möte ska hållas då föreningens möte fattar beslut om detta eller då styrelsen anser det vara nödvändigt eller då minst en tiondel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver detta av styrelsen för behandlingen av ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio (30) dygn från att kravet på att det skall hållas har framförts till styrelsen.

På föreningens möten har varje enskild personmedlem en röst.

Stödjande medlemmar har närvaro- och yttranderätt.

Vid föreningens möte gäller som beslut den åsikt som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, om inte annat har bestämts i stadgarna. Vid lika röstetal är det ordförandens röst som avgör i sakfrågor och lottdragning som avgör vid val.