Tuottava Idea -kilpailun voitto Hallitukset Töihin! – aktivointi- ja kehittämiskonseptille


Hallitukset töihin! -hanke on valittu Suomen Nuorkauppakamareiden järjestämässä Tuottava Idea -kilpailussa Yhteiskuntasarjan voittajaksi. Kilpailu on kaikille avoin ja se on tarkoitettu enintään kolme vuotta vanhoille tuote- tai palveluideoille. Kilpailussa on kolme sarjaa: Yrityssarja, Yhteiskuntasarja ja StarUp -sarja.

Kilpailun juuret ovat Turun Nuorkauppakamarissa, joka järjesti kilpailun alueellisesti Varsinaissuomessa vuonna 1977. Kilpailu on historiansa aika onnistunut hyvin nostamaan esiin tulevaisuuden menestyjiä. Voittajina historian saatossa on palkittu muun muassa Polar Electro Oy, Ponsse Oyj ja Genelec Oy. 1990 – luvun yhteiskunnallisen sarjan voittajia ovat Tampereen matalalattiabussit sekä Loimaan kassa.

Kilpailun tavoitteena on edistää yrittäjyyden arvostusta ja osoittaa mikä osuus ja merkitys innovaatioilla on talouselämämme terveessä kasvussa sekä elintasomme positiivisessa kehityksessä. Kilpailun alkuperäinen tavoite on vähintään yhtä ajankohtainen nyt kuin vuonna 1977.

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari on yhdessä yhteistyötahojensa kanssa toteuttanut menestyksellisesti pk-yritysten hallitustyöskentelyä aktivoivaa Hallitukset Töihin! – kehittämistyötään maaliskuusta 2018 alkaen.

Idean keskeinen sisältö on aktivoida pk-yrityksiä käynnistämään aitoa hallitustyöskentelyä hallitusammattilaisten asiantuntemusta ja työpanosta hyödyntäen. Useimmissa pienissä yrityksissä hallitustyötä ei ole, tilitoimisto hoitaa tarvittavat pöytäkirjat eikä yrittäjällä ole tietoa ja kokemusta siitä, mitä hallitustyöskentely on tai mitä lisäarvoa se voisi tuoda yritykselle.

Toisaalta Suomeen on muodostunut kattava Hallituspartnerit-verkosto, johon kuuluu 800 liikkeenjohdon osaajaa, jotka ovat valmiita antamaan osaamistaan pienten yritysten käyttöön. Hallituspartnereille tulee kuitenkin suhteellisen vähän hallituksen jäsenten välityspyyntöjä. On olemassa selvä kohtaanto-ongelma.

Idea on syntynyt Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin ja Pohjanmaan Hallituspartnerit ry:n yhteisissä pohdinnoissa. Ratkaisumalliksi edellä kuvattuun ongelmaan on kehitetty Hallitukset Töihin! aktivointi- ja kehittämiskonsepti, jonka pilotoinnille haettiin ja saatiin tukea EU:n Maaseuturahastolta (Leader-rahoitus). Pilottialueena on ollut Suupohjan ja Seinäjoen Leader-alueet.

Merkittäviä tuloksia lyhyessä ajassa

Hallitukset Töihin! –konseptin pilottivaiheessa projektin vetäjä, DI, HHJ Matti Sepponen on toteuttanut 51 yrityskäyntiä, joiden aikana on tehty yrityksen hallitustyöskentelyn arviointi yrityksen tulevaisuuden haasteisiin peilaten. Yritys on saanut tästä yhteenvedon, johon on mm. yksilöity, millaista osaamista yrityksen hallitukseen tarvittaisiin. Tapaamisen yhteydessä on monesti sovittu, että lähdetään kartoittamaan potentiaalisia jäsenehdokkaita, jota on toteutettu tiivissä yhteistyössä Hallituspartnerit Pohjanmaa ry:n kanssa. Yrityskäyntien tuloksena 2/3 näistä yrityksistä on aktivoitunut kehittämään hallitustyöskentelyään ja tähän mennessä jo 13 yritystä on laajentanut/käynnistänyt hallitus- tai Advisory Board –toimintaa ottamalla mukaan riippumattomia asiantuntijajäseniä. Noin 20:ssä yrityksessä hallitusjäsenen haku- ja valintaprosessit ovat edelleen työn alla. Tämä on merkittävä tulos huomioiden, että työtä on tehty vasta vuoden verran. Erilaiset vaikutukset syntyvät näiden kehitys- ja kasvuhaluisten yritysten tekemien hyvien päätösten kautta; ne ovat tyypillisesti liikevaihdon, viennin ja työpaikkojen kasvua sekä yrityksen kasvun ja talouden parempaa hallintaa; myös ympäristövaikutukset huomioiden.

Konseptin käyttö on nopeasti laajentumassa

Merkillepantavaa on myös se, että jo 2 muuta Leader-aluetta on halunnut olla rahoittamassa vastaavaa toimintaa alueella ja myös muualla päin Suomea ollaan monistamassa tätä konseptia.
Hallitukset Töihin! -kehittämiskonseptilla on tavoitteena vaikuttaa positiivisesti kunkin alueen yritysten menestymiseen sekä kotimaassa että vientimarkkinoilla. Vientiin ja sen kasvuun tähtääviin yrityksiin haetaan tyypillisesti vientikokemusta ja –osaamista omaavia henkilöitä hallituksiin. Oikeilla strategisilla valinnoilla ja toimenpiteillä voi olla ratkaisevan suuri vaikutus. Ohjaamalla osaamista yritysten hallituksiin saavutetaan pitkäaikaisia hyötyjä, koska hallituksen jäsenen täytyy tuntea yritys hyvin ja sitoutua sen kehittämiseen sekä ottaa vastuuta toimenpiteiden soveltuvuudesta yrityksen kehitysvaiheeseen ja resursseihin.

Hallitukset Töihin! –konseptista ei olla ensisijaisesti tekemässä vientituotetta. Yhteiskunnallisesti ajatellen paras vaihtoehto Suomelle olisi, että vastaavaa työtä tultaisiin tekemään kaikissa Suomen maakunnissa.

Idea on vapaasti hyödynnettävissä

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari on valmis antamaan kokemuksensa kaikkien alueiden, kauppakamareiden ja Hallituspartnerit-yhdistysten käyttöön. Jos verrataan pilottialueen väestöpohjaa ja saavutettuja tuloksia, niin koko maan tasolla voisi Hallitukset Töihin –konseptin avulla olla mahdollista saada aktiivinen hallitustyö käyntiin 500:ssa yrityksessä. Jos tämä johtaisi esimerkiksi keskimäärin 1-2 M€ liikevaihdon kasvuun per yritys, niin puhutaan jopa 1 mrd € vuotuisesta liikevaihdon kasvusta ja 5-10.000 uudesta työpaikasta Suomeen.

Lisätietoja antavat:

Pertti Kinnunen, toimitusjohtaja, puh. 040 534 0875

Matti Sepponen, projektipäällikkö, 045 890 9212